Regulamin

Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY MENTO.SH i SKLEPU W DOMENIE MENTO.SH


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Sklepu jest Mento.sh, ul. Cmentarna 4/11, 44-200 Rybnik, NIP: 6422904098, REGON: 240756462, e-mail do korespondencji: patryk@mento.sh. 

 2. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu, zakres usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.

 3. Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: https://mento.sh/regulamin. Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniona na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

 4. Administrator umożliwia Klientowi kontakt: a) pod adresem: Mento.sh, ul. Cmentarna 4/11, 44-200 Rybnik; b) pod adresem e-mail: patryk@mento.sh c) telefonicznie: 609493720

 5. Dodatkowo Administrator może umożliwić Klientowi komunikację za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger, Instagram oraz Discord, które pozwalają na zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Klientem a Administratorem, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwałym nośniku.

 6. Informacje o funkcjonalnościach Kursów e-mailowych, Usługach, Newsletterach oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacjach, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Kursów, o których Administrator wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na stronach sprzedaży kursów.

§ 2. DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie na Kurs, Newsletter lub Usługę i zawiera Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.

 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Kursy, Kursy e-mailowe – treści cyfrowe stanowiące treści edukacyjne, które są udostępniane Klientom nabywającym je bezpośrednio w Sklepie.

 4. Usługa – usługa edukacyjna lub konsultacyjna świadczona przez Sprzedającego

 5. Produkt – Usługa, Kurs, Kurs e-mailowy, Newsletter

 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://mento.sh, za pośrednictwem którego Klient może nabyć Kursy, Newsletter i Usługi.

 8. Sprzedający – Mento.sh, ul. Cmentarna 4/11, 44-200 Rybnik, NIP: 6422904098, REGON: 240756462, e-mail do korespondencji: patryk@mento.sh, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Kursu, Usługi zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności nazwę Kursu lub Usługi.

 11. Kupujący – Klient lub Konsument

 12. Newsletter – nieodpłatnie lub odpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedającego drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości o charakterze edukacyjnym, metodycznym i ćwiczeniowym, e-booki, a także informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach dotyczących Sprzedającego.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). 

 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i w celu korzystania ze Sklepu oraz realizacji uprawnień wynikających z członkostwa w społeczności związanych z kursami, niezbędny jest sprzęt i system spełniający następujące minimalne wymagania techniczne: 

 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

 2. posiadanie lub założenie konta w aplikacji Discord (tylko w niektórych przypadkach),

 3. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,

 4. włączona obsługa cookies w przeglądarce,

 5. dostęp do Internetu,

 6. posiadanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,

 7. możliwość odtwarzania plików wideo.

 1. Każdy korzystający ze Sklepu zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić ich prawidłowemu funkcjonowaniu. Korzystających obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający ich funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora lub osób trzecich.  

 2. Administrator zastrzega, że korzystanie ze Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje korzystającym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Administrator powiadomi o nich Użytkowników poprzez udostępnione mu adresy e-mail oraz ogłosi ten fakt ogólnie w Sklepie. Zmiana taka jest traktowana jako mająca na celu zachowanie zgodności Kursu z Umową Sprzedaży. Jakiekolwiek inne zmiany Kursów, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach, o czym Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.

 3. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Zgoda na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.

 5. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Kursów, płatnego Newslettera i Usług  dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.

 6. Wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu Administrator umożliwia bezpłatną usługę przesyłania zamówionej informacji edukacyjno-handlowej („Newsletter”). 

 1. W celu skorzystania z usług określonych w ust. 9 powyżej należy podać swój adres e-mail w przeznaczonym do tego formularzu i nacisnąć odpowiednio przycisk: „Zapisz się do Newslettera” lub równoważnych. Usługa Newslettera świadczona jest do momentu wycofania zgody, poprzez naciśnięcie linku wyrejestrowującego zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera.

 2. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a ofertą, wiążąca jest oferta.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU MENTO.SH

 1. Administrator umożliwia zakup Kursów, Usług i Newslettera w Sklepie.

 2. Klient może nabyć dostępne w Sklepie produkty wymienione w pkt 1 poprzez złożenie Zamówienia, klikając przycisk „Opłać” lub równoważne, wówczas do zawarcia Umowa Sprzedaży dochodzi na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.

§ 5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Klient wybiera produkt, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów i informacji zawartych na stronie sprzedażowej, a następnie na stronie internetowej Sklepu.

 2. Klient w celu zakupu produktów przenosi je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

 3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, sposób płatności i inne. 

 4. Podany adres e-mail może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. Newsletter) zaznaczając odpowiedni checkbox.

 5. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres patryk@mento.sh.

 6. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

 7. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w toku składania Zamówienia. 

 8. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

 1. głównych cechach przedmiotu sprzedaży,

 2. łącznej cenie dodanych do koszyka produktów wraz z podatkami, a także opłatach za dostarczenie lub o innych kosztach (o ile występują),

 3. możliwości odstąpienia od umowy.

 1. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

 2. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.

 3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera się również potwierdzenie złożonych przez Klienta oświadczeń w przedmiocie żądania spełnienia świadczenia przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy. 

 4. Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpływu środków z tytułu ceny z Umowy Sprzedaży bądź otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty od operatora płatności. 

 5. Realizacja Zamówienia na 

 1. Kurs e-mailowy, Newsletter bezpłatny i płatny następuje poprzez wysłanie wiadomości potwierdzającej i powitalnej na wskazany przez kupującego adres e-mail.

 2. Usługę  następuje w momencie rozpoczęcia usługi, co poprzedzone jest umówieniem terminu i sposobu świadczenia Usługi.

 1. Cena Produktów podawana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena podana przy Produktach jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. 

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na cenę Produktu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. 

 3. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży przez mniej niż 30 dni – ceną najniższą jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

 4. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.

 5. Klient może dokonać płatności ceny za zakupione Produkty w następujący sposób:

 1. płatność kartą kredytową/debetową poprzez elektroniczny system stripe.com,

 2. szybkie przelewy (w tym Blik)

 3. raty PayU

 1. Administrator daje możliwość jednorazowej zmiany terminu usługi. Warunkiem zmiany jest odwołanie terminu usługi najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem i ustalenie nowego terminu. W przypadku nieodwołania usługi zgodnie z ww. zasadami usługa zostanie uznana za wykonaną. Zmiana terminu powinna nastąpić telefonicznie na wskazany w Regulaminie numer telefonu. 

§6 PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Administrator może prowadzić przedsprzedaż wybranych Produktów.

 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Produktu przed jego premierą w cenie specjalnej.

 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Produkty nowe i Produkty, które już są w Sklepie.

 4. Termin dostępności Produktów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Produktu (na stronie z linkiem do koszyka).

 5. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że coś innego zostało wskazane w opisie oferty przedsprzedaży.

 6. Zakupione podczas przedsprzedaży Produkty lub bonusy są realizowane w terminach zgodnych z opisem oferty.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 28 stycznia 2020 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie e-mail zgodnie z § 5 ust. 11. 

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.     

 2. Uprawnienia z tytułu braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem odpowiedzialność za brak zgodności Kursu z Umową Sprzedaży jest wyłączona.

 3. Konsument ma możliwość złożenia Sprzedającemu żądania wynikającego z braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w ciągu roku od dnia zauważenia tego braku. Wniesienie reklamacji następuje na zasadach określonych w § 9 Regulaminu. 

 4. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży w wypadku reklamacji Administrator może mu uniemożliwić dalsze korzystanie z Produktu.

§ 9. REKLAMACJE

 1. Żądania wynikające z rękojmi, o których mowa w § 8 Regulaminu jak również inne reklamacje dotyczące  funkcjonowania Sklepu, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące ich działania, mogą być zgłaszane listownie na adres: ul. Cmentarna 4/11, 44-200 Rybnik,  z dopiskiem: „Reklamacja Mento.sh” lub poprzez wysłanie e-maila na adres: patryk@mento.sh. 

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres zgłaszającego reklamację  i zgłoszony email oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 

 3. Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub w zwrotnej wiadomości e-mail.

 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 5. Zgłaszający reklamację ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsumentowi przysługuje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9. ZMIANY REGULAMINU. DOSTĘPNOŚĆ SKLEPU

 1. Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.

 2. Administrator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym w Sklepie, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ich ogłoszenia.

 3. Zamówienia złożone w Sklepie przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 4. Administrator dąży do utrzymania dostępności Sklepu bez ograniczeń czasowych. Administrator zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia ich dostępności z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia ich działalności.

§ 10. OPINIE KLIENTÓW

 1. Na stronach z opisamiProduktów Administrator umieszcza opinie Klientów.

 2. Opinie Klientów pochodzą tylko z opinii  w serwisie Facebook, e-korepetycje.net oraz z korespondencji e-mail, SMS, komunikatora między Klientem a Administratorem.  

 3. Opinie zamieszczane są na stronach Administratora tylko po uprzednim udzieleniu zgody przez Klienta.

 4. Klient ma prawo wycofać zgodę na publikację opinii o Kursie. W celu wycofania zgody Klient powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: patryk@mento.sh. Udzielenie odpowiedzi i usunięcie opinii jest realizowane w terminie 7 dni roboczych.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych korzystających ze Sklepu jest Mento.sh, ul. Cmentarna 4/11, 44-200 Rybnik. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem: https://mento.sh/politykaprywatnosci.

 2. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Sklepu lub świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: patryk@mento.sh. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.

 3. Postanowienia regulaminu stosuję się również do sytuacji, gdy Klient podaje swoje dane osobowe w przypadku zapisania się na Newsletter.

 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.